Your browser does not support JavaScript!
:::
分類清單
:::
首頁 > 國民住宅
國民住宅
國民住宅係政府照顧收入較低家庭,改善居住環境,提高生活品質所興辦,以安定國民生活、增進社會福祉。歷年來計已協助39萬餘戶家庭解決居住問題。

近年來,為協助中低收入家庭解決居住問題,本署國民住宅組除督促省、市政府確實執行國民住宅年度計畫外,另積極研(修)訂國民住宅條例及住宅相關法令,以落實國民住宅照顧對象並健全住宅相關法令制度。

歷年來計協助404,427戶購(建)國(住)宅,其中174,891戶屬政府直接興建國宅,41,751戶貸款人民自建國宅,67,479戶屬獎勵投資興建國宅,120,306戶輔助人民貸款自購住宅。
序號 次類別 標題 卷殼名稱 文物形式 檔案來源
1461        
1462        
1463        
1464        
1465        
1466        
1467        
1468        
1469        
1470